درباره اداره کتب و انتشارات

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی گراش در سال ۱۳۹۷ تأسیس گردید. تا قبل از این تاریخ  به دلیل وابستگی دانشکده به دانشگاه علوم پزشگی شیراز، از قوانین و دستورالعمل های این دانشگاه در موارد لزوم استفاده می گردید. بنا به دلایل مختلف من جمله استقلال دانشکده، افزایش تعداد هیئت علمی و حرکت در راستای برنامه عملیاتی، راه اندازی اداره انتشارات مستقل احساس گردید. از انجایی که اعتلاء سطح علمی دانشکده از طریق نشر تألیف، تصنیف و ترجمه اثار اعضای هیأت علمی میسر می گردد بنابراین امور انتشارات دانشکده علوم پزشکی گراش بوسیله شورایی بنام شورای انتشارات دانشکده اداره خواهد شد، هدف از تشکیل شورا، تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و کلیه دانشورانی است که به تالیف و ترجمه کتب و آثار ارزنده در رشته های گوناگون، بویژه علوم پزشکی، می پردازند. اعضای شورای انتشارات شامل: معاون پژوهشی بعنوان رئیس شورا، از دانشکده پرستاری و پیراپزشکی هر کدام یک نفر، دو نفر صاحب نظر از میان گروه‌های آموزشی دانشکده به انتخاب معاونت پژوهشی، مسوول اداره چاپ و انتشارات دانشکده و مدیر پژوهشی دانشکده.