تماس با ما

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین(ع) –  بلوار دانشجو – دانشکده علوم پزشکی گراش

کدپستی: ۵۸۶۶۶ – ۷۴۴۱۷


تلفن تماس کارکنان اداره کتب و انتشارات:

دکتر محمد جعفری: ۲۷۶

علی یار پیروزی: ۴۲۵

الهام رضایی: ۴۲۶

سهیلا شریعتی: ۲۳۳


مرکز تلفن دانشکده:

۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۱-۹


دورنگار:

۰۷۱-۵۲۴۵۲۳۳۵


پست الکترونیک : 

pub@gerums.ac.ir