کارکنان

رئیس اداره کتب و انتشارات

دکتر محمد جعفری

مدیر  اداره کتب و انتشارات

علی یار پیروزی

کارشناس:

خانم الهام رضایی، خانم سهیلا شریعتی