مسئول و اعضای شورا

دکترمحمد جعفری

سمت : رییس شورا

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته ایمنی شناسی پزشکی

پست الکترونیک : jafari@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹ داخلی ۲۷۴


علی یار پیروزی

سمت: دبیر شورا

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۷    داخلی ۳۲۳

پست الکترونیک: piroozi@gerums.ac.ir


سجاد پوریوسف

سمت: هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۵۱

پست الکترونیک: pouryousef@gerums.ac.ir


دکترمهدی محسن زاده

سمت: هیات علمی

مدرک تحصیلی: بیولوژی تولید مثل

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۳  داخلی ۲۷۰

پست الکترونیک: mohsenzadeh@gerums.ac.ir


هاجر حق شناس

سمت: هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۳۹

پست الکترونیک: haghshenas@gerums.ac.ir


دکتر حکیمه اکبری

سمت: هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آناتومی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی ۲۲۰

پست الکترونیک: akbarih@gerums.ac.ir