آیین نامه

آيين نامه شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گراش

فصل اول : شورای انتشارات:

ماده یک – امور انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گراش بوسیله شورایی بنام شورای انتشارات دانشگاه اداره خواهد شد، که در این آیین نامه، به رعایت اختصار (شورا ) نامیده می شود.

ماده دو – هدف از تشکیل شورا ،تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و کلیه دانشورانی است که به تالیف و ترجمه کتب و آثار ارزنده در رشته های گوناگون ،بویژه علوم پزشکی ،می پردازند .

ماده سه – آثاری از سوی شورا چاپ می شود ، که در یکی از دو گروه زیر باشد:

۱- کتب درسی و مرجع در رشته های علوم پزشکی اعم از تالیف یا ترجمه .

۲- کتب و نشریاتی که برای افزایش اطلاعات و سطح دانش عمومی تالیف ، ترجمه و یا طراحی می گردند.

ماده چهار – شورا از اعضای زیر تشکیل می شود که به ترتیب زیر انتخاب می گردند :

 • معاون پژوهشی بعنوان رئیس شورا
 • از دانشکده پزشکی دو نفر
 • از دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ، هر کدام یک نفر
 • دو نفر صاحب نظر از میان گروه های آموزشی دانشگاه که به انتخاب معاونت پژوهشی دانشگاه برگزیده می گردند .
 • مسوول اداره چاپ و انتشارات دانشگاه
 • مدیر پژوهشی دانشگاه یا یکی از کارشناسان ارشد معاونت پژوهشی که در امر ویرایش و انتشارات دارای تجربه و اطلاعات کافی باشد.

تبصره ۱ – مدت عضویت در شورا سه سال خواهد بودو انتخاب و انتصاب دوباره اعضاء شورا ، برای دوره های بعد بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲- تا زمان تشکیل شورای انتشارات دانشگاه ، مسئولیت های شورای انتشارات را شورای پژوهشی دانشگاه انجام خواهد داد .

ماده پنج – مسوولیت اداره شورا بر عهده معاونت پژوهشی دانشگاه و در غیاب ایشان به عهده مدیر پژوهشی دانشگاه می باشد . مدیر پژوهشی دانشگاه بعنوان دبیر شورا انجام وظیفه می نماید.

ماده شش – وظایف شورا به شرح زیر است:

 • بررسی آثاری که به شورا ارجاع داده می شودو تصمیم گیری درباره چاپ آنها .
 • تعیین امتیاز پژوهشی آثار چاپی اعضای هیات علمی در داخل یا خارج از دانشگاه.
 • اتخاذ تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح علمی انتشارات دانشگاه .
 • تدوین آیین نامه و دستورالعملهای لازم ،که برای پیشبرد اهداف شورا ضروری تشخیص داده شود و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی دانشگاه .
 • تعیین میزان حق الزحمه های موضوع مواد بیست وسه و بیست و چهار این آیین نامه در چارچوب مقررات .

ماده هفت – شورا می تواند در صورت لزوم ،از افراد صاحب نظر و صاحب اثر ،به منظور اظهار نظر ، برای شرکت در نشست های شورا دعوت نماید و تصمیم گیری نهایی با شورا خواهد بود .

ماده هشت – کلیه کتب و نشریاتی که با تصویب شورا چاپ می شود با نام و آرم دانشگاه علوم پزشکی گراش  منتشر خواهد شد.

 

فصل دوم مقررات اجرایی شورا :

ماده نه – جلسات شورا پس از هماهنگی دبیر و مسوول شورا به دعوت آنها و یا به پیشنهاد دو تن از اعضای شورا و تصویب مسوول شورا تشکیل می شود و با حضور اکثریت (دو سوم ) اعضاء رسمیت می یابد .

ماده ده – اعضای شورا موظف هستند که پیوسته درجلسات شورا حضور یابند و یا ۲۴ ساعت پیش از تشکیل جلسه ،عدم حضور خود را با بیان دلیل به دبیر شورا اعلام نمایند؛ در غیر اینصورت ،هر یک از اعضاء که سه جلسه پیاپی یا پنج جلسه متناوب در یک سال تحصیلی حضور نداشته باشد ،از عضویت شورا مستعفی شناخته خواهد شد و جانشین او به شیوه مقرر در ماده چهار ، برگزیده یا منصوب خواهد گردید.

تبصره – تاخیر سی دقیقه ای بعنوان غیبت به شمار می آید.

ماده یازده – تصمیمات شورا با رای مخفی و اکثریت آرا (نصف به اضافه یک ) اعضای حاضردرجلسه اخذ می گردد.

ماده دوازده – وظایف دبیر شورا (موضوع ماده پنجم آیین نامه) به شرح زیر است:

 • دعوت از اعضاء شورا بمنظور تشکیل نشستها.
 • تنظیم صورت جلسات مربوط به مصوبات و تصمیمات شورا و تسلیم نسخه اصلی به معاون پژوهشی دانشگاه
 • نگهداری و حراست از آثاری که برای ارائه در شورا عرضه می کردد.
 • ارائه آثار در شورا در اولین فرصت ممکن.
 • انعکاس تصمیمات و مصوبات شورا به دانشکده ها ،واحدها، اشخاص ذینفع، نگارندگان، مترجمان، و اداره انتشارات ، بر حسب مورد و ضرورت، پس از توشیح معاون پژوهشی دانشگاه .
 • اجرای ماده ده این آیین نامه ( حضور و غیاب اعضاء ).
 • فراهم کردن گزارش سالانه مربوط به فعالیت شورا در پایان هر سال و نیز تنظیم برنامه فعالیت های سال بعد با همکاری شورا و تسلیم آن به معاونت پژوهشی دانشگاه .

فصل سوم شرایط پذیرش و نشر آثار :

ماده سیزده – تعریف اصطلاحات :

 • اثر: منظور از اثر ،هر گونه تالیف ، ترجمه و یا گردآوری می باشد .
 • صاحب اثر: منظور شخص یا اشخاص حقیقی است ،که اثر را به یکی از گونه های یاد شده در بند(۱) ارائه کند،خواه دانشگاهی باشد و یا غیر دانشگاهی.

تبصره : در صورتی که امکانات شورا برای چاپ و انتشارات کتب و نشریات ،محدود باشد،حق تقدم با آثاری است که از سوی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گراش  به شورا عرضه و مورد تصویب قرار گیرد.

 • قرارداد: سندی است که میان معاونت پژوهشی و صاحب اثر،بر پایه ضوابطی که شورا تعیین کند،منعقد می گردد.

ماده چهارده – کسانی که مایل باشند اثر خود را در ردیف انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گراش  چاپ و منتشر کنند ، باید دو نسخه ی تایپی از آن را با ذکر منابع و مراجع و فهرست های لازم ، فراهم و طی نامه ای برای شورا ارسال دارندو در صورتیکه اثر ،ترجمه باشد، فرستادن دو نسخه اصل کتاب و اجازه مولف یا ناشربرای شورا ضروری است.

ماده پانزده – آثار ارائه شده در شورا ، بررسی شده و چنانچه برای چاپ تایید گردد ، بصورت محرمانه بوسیله دبیر شورا برای ارزیابی به دو نفر از اشخاص صلاحیت دار و صاحب نظر که شورا تعیین می نماید ، ارسال می گردد .

تبصره – شورا اختیار دارد بر اساس اهداف و سیاستهای کلی و حفظ کیفیت علمی انتشارات پس از بررسی ، آثار ارائه شده را غیر قابل انتشار اعلام نماید.

ماده شانزده – داوران باید حداکثر در مدت یک هفته از دریافت اثر ،پذیرش یا عدم پذیرش خود را درباره ارزیابی اثر به شورا اعلام کنند و در صورت پذیرش ، پس از یکماه ،نظر نهایی خود را به شورا اعلام نمایند.

ماده هفده – شرایط پذیرش اثر پس از دریافت اظهار نظر داوران:

 • هر گاه دو داور نظر مثبت داده باشند،اثر با تصویب شورا قابل چاپ و انتشار خواهد بود.
 • هر گاه یکی ازداوران نظر مثبت و دیگری نظر منفی داده باشند، شورا می تواند به مصلحت و تشخیص خود ،اثر را برای داوری به شخص صاحب نظردیگری بفرستد و یا راسا درباره آن تصمیم بگیرد.
 • هر گاه هر دو داور نظر مثبت داده باشند، اما هر دو و یا یکی از آنها اصلاحات و تغییراتی را در متن پیشنهاد کرده باشند، دبیرخانه شورا مراتب را به صاحب اثر اعلام خواهد نمودو صاحب اثر ،اصلاحات لازم را بعمل خواهد آوردو نتیجه پایانی دوباره برای بررسی به شورا ارسال خواهد شد.

ماده هیجده – نظر پایانی شورا در صورت پذیرش یک اثر ،برای اقدامات بعدی به صاحب اثر اعلام می شود و در صورت رد یک اثر،شورا همراه با اظهار نظر ارزیابان ،موضوع را به صاحب اثر ابلاغ می نماید.

تبصره – در صورت اعتراض صاحب اثر ،موضوع دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ماده نوزده – مسوولیت درستی هر اثر از نظر علمی بر عهده صاحب اثر خواهد بود.

ماده بیست – برای چاپ و انتشار آثاری که به تصویب نهایی رسیده باشد، قراردادی میان معاونت پژوهشی و صاحب اثر منعقد می گردد که بر پایه مفاد زیر عمل خواهد شد:

 • آثار و تالیفات مورد تایید شورای انتشارات دانشگاه تا سقف ۱۰۰% هزینه چاپ و نشر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
 • معاونت پژوهشی دانشگاه تا زمانی که اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گراش راه اندازی نگردیده است ، می بایست با یکی از ناشرین معتبر داخلی قرارداد چاپ و نشر آثار و تالیفات شورای انتشارات دانشگاه انعقاد نماید.

تبصره۱: تعیین ناشر داخلی به عهده شورای انتشارات دانشگاه می باشد.

 • معاونت پژوهشی دانشگاه تا زمانی که اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گراش راه اندازی نگردیده است، می بایست در قرارداد منعقده با ناشر متذکر گردد، پس از کسر کتابهای موضوع ماده ۲۲ از تعداد کتب مورد قرارداد، کتابهای باقی مانده جهت فروش بصورت امانی به کتاب فروشیهای معتبر سراسر کشور ارائه گردد.

تبصره ۲- دانشگاه می تواند کتابها را از ناشر تحویل گرفته و خود اقدام به فروش نماید که فروش یا بصورت مستقیم انجام می پذیرد و یا بصورت امانی در مراکز فروش و کتابفروشی های معتبر ارائه می گردد .

تبصره۳- در آمدهای حاصل از فروش کتاب به حساب درآمدهای دانشگاه واریز خواهد گردید .

تبصره ۴: تعیین شماره نسخه های اثر برای چاپ ،با نظر شورا خواهد بود.

تبصره۵ : پس از بستن قرارداد ،هر گونه تغییری در متن از سوی پدید آورنده ،تنها با نظر شورا خواهد بودو هزینه آن از سوی صاحب اثر پرداخت خواهد شد.

ماده بیست و یک – مدت واگذاری صاحب اثر به دانشگاه ،۱۵ سال تمام از تاریخ پشت جلد اثر است و دانشگاه مجاز است در این مدت با رعایت حقوق صاحب اثر ،نسبت به تجدید چاپ اثر به دفعات و به هر شمار که لازم باشد ،اقدام کند.صاحب اثر در مدت پنج سال ، مجاز نخواهد بود که حق چاپ و انتشار اثر را به دانشگاه یا موسسه یا شخص دیگر واگذار نماید .

تبصره – تجدید چاپ کتب بعد از پنج سال ، موکول به توافق شورا و صاحب اثر خواهد بود.

ماده بیست ودو –  دانشگاه می تواند از هر نوبت چاپ کتاب ۲۵% نسخه برای اهداء به صاحب اثر ، دانشمندان ، پژوهشگران و موسسات فرهنگی و دانشگاهی و کتابخانه های عمومی اختصاص دهد.

 

فصل چهارم حق الزحمه ها:

ماده بیست و سه – برای کسانیکه در امر تالیف ،ترجمه ،داوری و ویرایش آثار فعالیت دارند ، حق الزحمه ای بر پایه مقررات معاونت پژوهشی وزارت متبوع و با ضوابط زیر ، منظور و پرداخت خواهد شد .

 • حق تالیف هر صفحه از ۴۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال
 • حق ترجمه هر صفحه از ۴۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال
 • حق داوری هر صفحه از ۶۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال با امتیاز اجرایی

تبصره ۱ – در هر حال ،تعیین حق الزحمه های گوناگون هر اثر با تصویب شورا خواهد بود.

تبصره ۲– حقوق یاد شده بر پایه میزان تورم سالانه قابل تعدیل است.

ماده بیست و چهار– هر کاه شورا با توجه به مفاد ماده بیست و یکم این آیین نامه ،تجدید چاپ اثری را ضروری بداند،حق الزحمه ای به شرح زیر به صاحب اثر پرداخت خواهد شد:

 • هر گاه اثر بدون هیچگونه تجدید نظر ، دوباره چاپ شود،۵۰% حق تالیف و ترجمه پرداختی به صاحب اثر پرداخت می شود. در صورت ادامه تجدید ، هر بار ۵% به آن افزوده می شود.
 • هر گاه تجدید نظر و تغییرات و اصلاحات، کلی و جامع باشد، از ۶۰ تا۸۰% حق تالیف یا حق ترجمه چاپ نخست به تشخیص شورا به صاحب اثر پرداخت می گردد.

فصل پنجم تعیین امتیاز آموزشی آثار:

ماده بیست و پنج – آثاری که در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده باشند با در نظر گرفتن نظرها و امتیاز داوران آن آثار با نظر شورا و رای مخفی ،به آنها امتیازات زیر تعلق خواهد گرفت :

 • آثار تالیف شده از ۵ تا ۲۰ امتیاز
 • آثار ترجمه شده از۵ تا۱۰ امتیاز

ماده بیست وشش – – آثاری که درخارج از انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده باشند، بایددست کم بوسیله دو نفر داور مورد بررسی قرار گرفته و پس از دریافت نظر داوران ،امتیاز آن آثار با نظر شورا و رای مخفی به قرار زیر خواهد بود:

 • امتیاز کتب تالیف شده از۱تا۲۰ امتیاز
 • امتیازکتب ترجمه شده از۱تا۱۰ امتیاز

ماده بیست وهفت – این آیین نامه پس از تصویب شدن در هیات رئیسه دانشگاه لازم الاجراست ،

این آیین نامه که در بردارنده پنج فصل ، ۲۷ ماده و ۱۴ تبصره است در تاریخ۱۷/۰۷/۹۷ از سوی شورا پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفت.


راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی