کارشناسان

علی یار پیروزی

سمت: مسئول اداره کتب و انتشارات

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۷    داخلی ۳۲۳

پست الکترونیک: pub@gerums.ac.ir