سامانه پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده راه اندازی شد

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند سامانه جامع اطلاعات پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش (پژوهان) راه اندازی گردید.

پذیرش پروپوزال طرح های تحقیقاتی، جایزه مقالات و شرکت در همایش ها فقط از طریق این سامانه امکان پذیر می باشد.

آدرس سایت جهت ثبت نام و ورود به سامانه:   research.gerums.ac.ir